Hem Ansök

Ansök

Ansökningar
Ansökan görs EN gång årligen. Ansökan ska vara inkommen senast den 15 mars (eller nästkommande vardag om det infaller på en helgdag) för att behandlas under det aktuella året.

Regler för understöd:

Mottagare av understöd ska vara

  • Bosatt i Linköpings kommun 
  • Ekonomiskt behövande 
  • Pauvres Honteux (se nedan)
  • I första hand ensamstående
  • Du ska vara i pensionsålder
  • Inte äga fastighet eller bostadsrätt

Ansökan ska ske via länk här på hemsidan och deklarationsblankett för inkomståret 2022 ska bifogas tillsammans med årsbeskedet 2023 från bank. Har du försörjningsstöd krävs intyg från socialsekreterare att bidraget inte minskar ditt försörjningsstöd.

Styrelsens tillämpning av begreppet Pauvres Honteux:

  • Behövande ensamstående.
  • Låg fastställd förvärvsinkomst - inte högre än fyra prisbasbelopp, f.n. (2024) 229 200 kr, enligt senaste taxering (ökas med ytterligare ett prisbasbelopp (57 300 kr) per person i hushållet).
  • Förmögenhet understigande ett prisbasbelopp, f.n. (2024) 57 300 kr.
  • Skötsam person i pensionsålder och uppåt, utan missbruk av alkohol och fri från användning av droger

Ansökan görs direkt på hemsidan via länk. För att kunna signera ansökan krävs BankID. Om du saknar eget Bank-ID kan du ta hjälp av god man, diakon/kyrkan, anhörig etcetera, notera då förhållandet till den personen i avsnittet Levnadsbeskrivning.

Ansökan finns att fylla i på  

https://secure.webforum.com/phxlinkoping/issues/publicform/a70ec458-6b4d-4228-a8c1-2df1efba187f

Observera att du gör din ansökan via ett av dessa två ansökningsförfarande - genom länk på hemsidan ELLER på erhållen pappersblankett ANSÖKAN till Stiftelsen för Pauvres Honteux för år 2024.                       

Ansökningsdatum: senast 15 mars respektive år.

Beslut med anledning av ansökan Den som ansöker om understöd får ett beslut via post i maj. Av beslutet framgår om understöd beviljats samt i förekommande fall beloppets storlek. 

Utbetalningstillfällen  Ansökan gör vid ETT tillfälle och utbetalning görs vid två tillfällen under året, första veckorna i juni respektive december. 

Sista ansökningsdag

Ansökningsdatum saknas.