Hem Ansök

Ansök

Ansökningar
Ansökan görs EN gång årligen. Ansökan ska vara inkommen senast den 15 april (eller nästkommande vardag om det infaller på en helgdag) för att behandlas under det aktuella året.

Regler för understöd:

Mottagare av understöd ska vara

  • Bosatt i Linköpings kommun med omnejd
  • Ekonomiskt behövande 
  • Pauvres Honteux 
  • I första hand ensamstående
  • Du ska vara i pensionsålder
  • Inte äga fastighet eller bostadsrätt

Ansökan ska ske via Stiftelsetjänst och deklarationsblankett för inkomståret 2019 ska bifogas tillsammans med årsbeskedet 2020 från bank. Har du försörjningsstöd krävs intyg från socialsekreterare att bidraget inte minskar ditt försörjningsstöd.

Styrelsens tillämpning av begreppet Pauvres Honteux:

  • Behövande ensamstående.
  • Låg fastställd förvärvsinkomst - inte högre än fyra prisbasbelopp, f.n. (2021) 190 400 kr, (2020) 189 200 kr enligt senaste taxering (ökas med ytterligare ett prisbasbelopp (47 600 kr) (47 300 kr) per person i hushållet).
  • Förmögenhet understigande ett prisbasbelopp, f.n. (2021) 47 600 kr, (2020) 47 300 kr.
  • Skötsam person i pensionsålder och uppåt, utan missbruk av alkohol och fri från användning av droger

Ansökan skickas till oss via Stiftelsetjänst
Ansökan görs direkt på hemsidan via ett ansökningsformulär som tillhandahålls av stiftelsetjänst. För att kunna signera ansökan krävs BankID. Om du saknar eget Bank-ID kan du ta hjälp av god man, diakon, anhörig etcetera, notera då förhållandet till den personen i avsnittet Levnadsbeskrivning.

Ansökan finns att fylla i på https://secure.webforum.com/danskebank/issues/publicform/c974ea37-d921-4777-9a4d-f60f85f46fca   

I och med Covid-19 finns det i år även möjlighet att ansöka via blankett. Är du ny sökande vänligen kontakta Styrelsen via e-post eller telefon (se sidan Kontakt) så skickar vi en blankett på posten. Tidigare sökande fick blankett i samband med avisering om utbetalning i december 2020. 

Obsevera att du gör din ansökan via ett av dessa två ansökningsförfarande - genom Stiftelsetjänst ELLER på erhållen blankett ANSÖKAN till Stiftelsen för Pauvres Honteux för år 2021.                       

Ansökningsdatum: senast 15 april respektive år.

Beslut med anledning av ansökan Den som ansöker om understöd får ett beslut via post i maj. Av beslutet framgår om understöd beviljats samt i förekommande fall beloppets storlek. 

Utbetalningstillfällen Utbetalning görs vid två tillfällen under året, första veckorna i juni respektive december.

Sista ansökningsdag

Ansökningsdatum saknas.